Rules & Scoring

School Rule Books

2019-2020 School Dance Rule Book:
View

2019-2020 Soloist & Small Group Rule Book:
View

School Scoring

2019-2020 School Scoresheets:
View

2019-2020 School Game Day Scoresheet:
View

2019-2020 School Scoring Webinar:
View

2019-2020 School Scoring Webinar Presenters:
View

College Rules, Divisions & Scoring

2019-2020 NCA & NDA College Rule Book:
Coming Soon

2018-2019 NCA & NDA College Rule Book:
View

2018-2019 College Scoring Webinar:
View